Class codes

Junior High Math 

Google Meet – Math

Math 6A – https://meet.google.com/smo-kxcp-tbw

Math 6B – https://meet.google.com/fpw-sxxq-mnc

Math 7 –  https://meet.google.com/fus-cwqg-poa

Math 7 Accelerated – https://meet.google.com/sep-jsfu-fws

Math 8 – https://meet.google.com/kmr-nbmk-qzg

Google Classroom – Math

Math 6a – gds3c7m

Math6b -rbijll7

Math 7 – hgx4rbs

Math 7A – fiel2jz

Math 8 – kmv6bhk (Class of 2020 classroom page)

Junior High Social Studies

Google Classroom 
social studies – 6a – jly3aw6
SS – 6B – kmtlg7f
SS – 7 – 4u7k65v
SS – 8A – gvbat2f
SS – 8B – ztzqa5a
 
Social Studies Meet  
 
Junior High ELA
Google Classroom
8A – v55epmx
8B – h6smcvf
7 – ic3ctdn
6A – tnwcgwo
6B – s2qzaii
 
Google Meet
6A – https://meet.google.com/twz-mgqq-qxh
6B – https://meet.google.com/bqg-hghk-fds
7 – https://meet.google.com/cdn-wwzf-kny
8A – https://meet.google.com/bki-ovaf-pqa
8B – https://meet.google.com/kqz-ebfh-qmg
 
Junior High Science 
Google Classroom
6A – hofe67n
6B – jax52yf
7 – zjnzitr
8A – brnuclf
8B – ggh4xgf
 
Google Meet –
6A – https://meet.google.com/oab-qkmo-ybj
6B – https://meet.google.com/pge-hqfd-fwm
7 – https://meet.google.com/nsg-ipsq-vps
8A – https://meet.google.com/gwd-dqyx-otx
8B – https://meet.google.com/xrd-rmfp-yth
 
Junior High Religion
Google Classroom 
6A – iarhb65
6B – xdifjjb
7 – rf6pnvs
7A – 7nqed32
8A – h5ul5x4
8B – xt7mtrv
 
Google Meet
6A – https://meet.google.com/tcy-tkrn-qon
6B – https://meet.google.com/qfo-cqtv-pvp
7 – https://meet.google.com/gwh-pudu-ude
7A – https://meet.google.com/sgz-xwov-hpw
8A – https://meet.google.com/pzn-mwcu-tkb
8B – https://meet.google.com/ywf-jmog-vki
 
Math 9
Google Classroom
siihx5a
Google Meet
https://meet.google.com/ogq-iesx-goc